ปรัชญา วิสัยทัศน์
ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

                การแสวงหาความรู้  เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกลและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

                1.  พัฒนาห้องสมุดให้มีความหลากหลายและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

                2.  นำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เหมาะสม

                3.  ส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

                4.  ประเมินติดตามการดำเนินงานและนำผลมาพัฒนา