พันธกิจ ภารกิจ
พันธกิจ ภารกิจ

พันธกิจ

1.  ให้บริการอย่างรวดเร็ว  และมีคุณธรรม  คำนึงถึงความพอใจของผู้ใช้เป็นที่สุด

2.  จัดหาวัสดุสารสนเทศที่ทันสมัย  ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมกับผู้ใช้   

สามารถนำออกให้บริการได้ทันเวลา

3.  ให้บริการสารสนเทศที่มีความหลากหลาย  และผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

4.  ตรงต่อเวลาและให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับผู้ใช้ทุกคน

5.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการงานห้องสมุด

6.  พัฒนาทัศนียภาพของห้องสมุดและระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

 

ภารกิจ

                1.  เป็นแหล่งปฏิรูปการเรียนรู้  ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

                2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  และให้บริการที่ทันสมัย