ยุทธศาสตร์ สัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์ สัญลักษณ์

ยุทธศาสตร์

                1.  จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

          2.  จัดทำห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

          3.  ประเมินผล  ตรวจสอบ  ปรับปรุงการดำเนินการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

 

สัญลักษณ์ประจำห้องสมุด  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์