ระเบียบการเข้าใช้
ระเบียบการเข้าใช้

เวลาเปิด – ปิดของห้องสมุด

                โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

 

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ

                  วันจันทร์ – ศุกร์  เปิดให้บริการ    คือ

·        เวลา  07.30 - 16.30  น.

 

ระเบียบการยืม – คืนหนังสือ

ห้องสมุด  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม เปิดให้บริการ     ยืม -คืน  หนังสือ  สำหรับนักเรียน  อาจารย์  สามารถยืมได้ไม่เกิน  3  เล่ม  ไม่เกิน    3  วัน           คิดค่าปรับวันละ  1  บาท

1.             สมาชิกต้องยืมหนังสือด้วยตนเอง  และใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น

2.             การยืมหนังสือทั่วไป  ยืมได้ครั้งละ  3  เล่ม  ระยะเวลาการยืม  3  วัน

3.             หนังสืออ้างอิง  วารสาร  หนังสือพิมพ์  ห้ามยืมออก

4.             การส่งคืน  ให้ส่งคืนตามเวลาที่กำหนด  หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ

5.             กรณีทำหนังสือหาย

5.1        ต้องซื้อหนังสือเล่มเดียวกัน  ชื่อเรื่องเดียวกันมาชดใช้

5.2        ชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง

5.3        ถ้าไม่สามารถซื้อมาชดใช้ได้  จะต้องเสียค่าปรับเป็น  2  เท่า  ของราคาหนังสือ

5.4        หากไม่ได้รับการติดต่อจากสมาชิกที่ยืม  ทางห้องสมุดจะนำประวัติการค้างส่งหนังสือให้ฝ่ายวิชาการ  เพื่อระงับการออกผลการเรียนต่อไป

ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์

1.  ผู้เข้าใช้ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง

2.  ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ

3.  ก่อนเข้าห้องสมุด  วางกระเป๋าถุงย่ามและสิ่งของอื่นไว้ที่ชั้นวางของและต้องระมัดระวังของมีค่าด้วยตนเอง

4.  ห้ามนำอาหาร  ของขบเคี้ยว  เครื่องดื่ม  และขวดน้ำมาในบริเวณห้องสมุด

5.  หนังสือที่นำมาอ่าน  เมื่ออ่านเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

6.  ไม่วางหนังสือในลักษณะการจองที่นั่ง  เมื่อหมดเวลาให้บริการให้สมาชิกเก็บเก้าอี้เข้าที่เดิมด้วยทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

7.  ไม่ตัดฉีก  ขีดเขียนทำลายหนังสือ  สิ่งพิมพ์หรือวัสดุ  อุปกรณ์ของห้องสมุดเสียหาย  ทำลายวัสดุสารสนเทศใด ๆ ของห้องสมุดจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย  และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ประพฤติตัวดังกล่าว

8.  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ  เอกสารและสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

9.  ส่งคืนวัสดุสารสนเทศตามกำหนด

10.  มีปัญหาในการใช้ห้องสมุด  โปรดติดต่อบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

11. นักเรียนที่มาใช้บริการเวลาเรียน  จะต้องมีครูประจำวิชามาควบคุม