จำนวนหนังสือ
จำนวนหนังสือ

งานบริการยืม คืน  หนังสือ

ตารางที่  1  สถิติประเภทหนังสือที่ออกให้บริการในห้องสมุด

 

                            จำนวน

 

ประเภทหนังสือ

 

จำนวนเล่ม

หนังสือทั่วไป

20,752

หนังสืออ้างอิง

        83

รวม

20,835

 

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์

ตารางที่ 2  สถิติประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ที่ออกให้บริการในห้องสมุด

 

ประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์

จำนวน (ชื่อเรื่อง)

วารสารรายสัปดาห์

4

วารสารรายปักษ์

3

วารสารรายเดือน

                                    37

หนังสือพิมพ์

4

รวม

48