งานธุรการ
งานธุรการ

งานธุรการ

}  1.1  พิมพ์สถิติการบริการยืม คืน  หนังสือแต่ละวัน

}  1.2  พิมพ์สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดแต่ละวัน

}  1.3  พิมพ์สถิติรายชื่อนักเรียนค้างส่งหนังสือ

}  1.4  พิมพ์สถิติการรับวารสารและหนังสือพิมพ์  (ประจำเดือน)

}  1.5  พิมพ์สถิติการรับวารสารและหนังสอพิมพ์  (ประจำสัปดาห์)

}  1.6  จัดทำสำเนาเอกสารต่าง ๆ

}  1.7  จัดทำจดหมายข่าวห้องสมุด

}  1.8  พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมาย

}  1.9  สำรวจรายชื่อวารสารและหนังสือต่าง ๆ

}  1.10 จัดบรรยากาศห้องสมุด

}  1.11  สนับสนุนการเรียนการสอน  โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศตรงตามหลักสูตร      มีการประสานงานขอความร่วมมือประกอบด้วยหนังสือ  วีดีทัศน์  ซีดีรอม  มัลติมีเดีย  โดยประสานขอความร่วมมือจากครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ

}  1.12  จัดทำกฤตภาคโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่นักเรียนให้ความสนใจ  และจัดเก็บเพื่อให้บริการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว

}  1.13  จัดทำบรรณานุกรมประกอบหนังสือเป็นรายวิชาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้

}  1.14  จัดทำบรรณานิทัศน์  และนำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

}  1.15  จัดทำบัตรดัชนีวารสาร

}  1.16  จัดทำจุลสารห้องสมุด

}  1.17  จัดทำคู่มืองานห้องสมุด