งานจัดหาหนังสือ
งานจัดหาหนังสือ

งานจัดหา

}  1. งานจัดหาหนังสือ/วารสาร/หนังสือพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

}  2. งานตรวจสอบและจัดซื้อ

}  3. งานบริจาคและแลกเปลี่ยน

งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ

}  1.  วิเคราะห์เลขหมู่  DC.  หนังสือภาษาไทย

}  2.  วิเคราะห์เลขหมู่  DC.  หนังสือต่างประเทศ

}  3.  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหนังสือจากฐานข้อมูล  OBEC  LIBRARY