งานบำรุงรักษาหนังสือ
งานบำรุงรักษาหนังสือ

งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

}  1.  ซ่อมและเข้าเล่มหนังสือ

}  2.  ซ่อมและเข้าเล่มวารสาร

}  3.  เย็บหนังสือพิมพ์ / ประทับตราห้องสมุด