งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
 

อาคารสถานที่

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

 (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E - Library)

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

มีขนาดพื้นที่  4  ห้องเรียน

}  1. บรรยากาศและสถานที่ พิจารณาการออกแบบการจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า วิจัย  การจัดวางครุภัณฑ์และ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย อุณหภูมิ สี และองค์ประกอบของครุภัณฑ์ที่ใช้ให้มีความสอดคล้อง  เป็นแนวคิดเดียวกัน รวมทั้งการจัดวางมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดด้วย

}  2.  ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด   พิจารณาคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ  ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ให้มีจำนวนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

}  3.  ระบบงานห้องสมุด  พิจารณาระบบงานห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานครูบรรณารักษ์ให้เกิดประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

}  4.  บริการและกิจกรรม  พิจารณาคุณภาพของงานบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีอัธยาศัยไมตรี ทำให้หนังสือมีชีวิต และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

}  5.  บุคลากร  พิจารณาคุณภาพของบุคลากร พัฒนา ครูบรรณารักษ์  ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุด สมัยใหม่ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  มีการทำงานเชิงรุกเพื่อสนองความต้องการการเรียนรู้  แก่คนทุกเพศทุกวัยในโรงเรียน รวมทั้งชุมชน

สภาพแวดล้อม

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E – Library) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  มีการดำเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุด โดยตกแต่งสถานที่และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของอาคาร มีการเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลฯ โรงพยาบาลศรีสงคราม  กิจกรรมปลอดมลพิษและรักษ์สิ่งแวดล้อมในการรณรงค์    ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ มาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญ การรักษาความปลอดภัยของหนังสือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนด้านสุขอนามัย โดยมีตู้ยาสามัญประจำจุดสำหรับให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรห้องสมุด ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยติดต่อรับยาได้ที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์ยืมคืนหนังสือ 

 

ด้านสภาพแวดล้อม

1) พัฒนาหรือปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ และการค้นคว้า
2)
 ปรับปรุง ออกแบบและตกแต่งอาคาร ทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุดให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและควรใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยในการออกแบบ
3)
 ซ่อมแซม ปรับปรุง จัดวางครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัย อุณหภูมิ สี และองค์ประกอบของครุภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งการจัดมุมต่าง ๆและพื้นที่ใช้สอยภายในห้องสมุดให้เหมาะสม