พันธกิจ
พันธกิจห้องคอมพิวเตอร์

พันธกิจห้องคอมพิวเตอร์

1. จัดให้มีการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในห้องสมุด  

2. จัดหาและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารห้องสมุด  

3. พัฒนาและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานต่างๆ  

4. บำรุงรักษา จัดหา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  

5. จัดให้มี Home Page ของห้องสมุดเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไปของห้องสมุดให้นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  

6. จัดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์