งานซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

งานซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

1. ติดตั้งและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย Lan

2. ดูแลและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

4. จัดทำรายงานและเอกสารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง