บทความน่าอ่าน
โครงงาน ลำนำ...ลำน้ำสงคราม
โครงงาน  :  ลำนำ...ลำน้ำสงคราม
----------------------------------------------------------------
ผู้ศึกษา  :  เด็กหญิงสรสิริ  แก้วปีลา
                 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คะดุน
                 เด็กหญิงกรพินธุ์  เรืองวรบูรณ์
ที่ปรึกษา  :  นายดนัย  ปานทอง
โรงเรียน  :  สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ.  :  ๒๕๕๘


                                                                บทคัดย่อ
            การจัดทำโครงงานภาษาไทย  เรื่อง  ลำนำ....ลำน้ำสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ๑. ประวัติการกำเนิดของแม่น้ำสงคราม  ๒. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ๓. ข้อมูลพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  ๔. นำข้อมูลที่ศึกษาได้มาแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  ๕. นำข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อชุมชนและบุคคลที่สนใจการดำเนินงาน  ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่น  นำข้อมูลที่ได้มาแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์  ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงพรรณนาหรือบรรยาย  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผลการวิจัย  ผู้ศึกษาได้ทราบถึงประวัติการกำเนิดของแม่น้ำสงคราม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  ตลอดทั้งข้อมูลพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่น  นำมาแต่งเป็นคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ  เพื่อเพยแพร่ต่อชุมชนและบุคคลที่สนใจต่อไป

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2558,15:22   อ่าน 1237 ครั้ง