หนังสือเล่มเล็ก สื่อส่งเสริมการอ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง ตุ๊กตาไทย จัดทำโดย นายเนวิน อินทร์พรหม
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์สุ
เรื่อง หินเปลือกโลก จัดทำโดย นางสาวสุวรีย์ คำชนะ
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวศศิธร ศิริวงค์
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวไอลดา บริเอก
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นายนภัสกร มหาวงค์
เรื่อง สวนญี่ปุ่น จัดทำโดย นางสาวอนันตญา ติยะบุตร
เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ จัดทำโดย นางสาวนาฎตยา อินทริง
เรื่อง สวนไทย จัดทำโดย นางสาววรารัตน์ มัยวงค์
เรื่อง พระพุทธเจ้า จัดทำโดย นางสาวลภัสรดา เลิศรู้
เรื่อง วัดไทย จัดทำโดย นางสาวศิริลักษณ์ แมวจา
เรื่อง ข้าวโพด จัดทำโดย นางสาวนันทิยา สมรฤทธิ์
เรื่อง ช้าง จัดทำโดย นางสาวทับทิม ดังสีสัตย์
เรื่อง ผึ้ง จัดทำโดย นางสาววนิดา สุตัน
เรื่อง สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน จัดทำโดย นางสาวกิ่งฟ้า ศรีชาลี
เรื่อง นก จัดทำโดยนางสาวพานทอง กองเสลา
เรื่อง สมุนไพร จัดทำโดย นางสาวอนัญญา อุผา
เรื่อง กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอักษราภัค ไชยริยูรณ์
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวสุชานุช ติยะบุตร
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวธิติสุดา ป้องทอง
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวทิพรดา มหาวงศ์