ครูยอดนักอ่าน
ครูอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ ปี 2560 (อ่าน 781) 10 พ.ค. 61
ครูอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2558 (อ่าน 994) 19 พ.ย. 59
ครูอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2557 (อ่าน 2277) 18 ก.ย. 55