คณะผู้บริหาร

นายสนั่น เมตุลา
ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์

นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ
บรรณารักษ์